Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Regnskap, barnefattigdom og flyktninger

illustrasjon formannskapÅrsrapporter for virksomhetsområdene, tilskuddsordning mot barnefattigdom og mottak av flyktninger var blant sakene i formannskapets møte 7. mars.

Formannskapet fikk først en orientering fra Tafjord Kraft ved styreleder Anne Breiby og administrerende direktør Erik Espeseth. Deretter ble det en kort orientering om The North West og fra økonomisjef Ole Kristian Arntsen om kommunens regnskapsresultat. Formannskapet fikk også en kort orientering om kommunereformen og arbeidet med den.

Årsrapporter 2016 for samtlige virksomhetsområder

Årsrapportene for virksomhetsområdene skal gi tilbakemelding om at krav og forutsetninger i driftsavtalen blir oppfylt. De forskjellige virksomhetene melder om eventuelle avvik i forhold til økonomiske rammer, medarbeidere, tjenesteproduksjon og brukere. Du kan lese alle årsrapportene som vedlegg på kommunens nettside under Politikk - møteplan for møtet 7. mars.

Kommunen ønsker å komme seg ut av ROBEK-lista (Register om betinget godkjenning og kontroll) og mye av arbeidshverdagen i 2016 har vært preget av det. Virksomhetene har tatt innsparingstiltakene på alvor og ansatte har ønsket å bidra positivt.

Sykefravær

Ålesund kommune hadde i 2016 det laveste sykefraværet på flere år. Målet for sykefraværsprosenten var 7,8 %. Kommunen hadde et samlet sykefravær på 7,64 %. I 2015 var sykefraværet på 8,4 %. Kommunen har altså hatt en betydelig nedgang i sykefraværet. Det er fremdeles behov for fokus på sykefravær for å fortsette den positive trenden og få ned fraværet der det fremdeles er høyt, for eksempel hos sykehjem og barnehager.

Økonomi

Regnskapet viser et merforbruk på ca. 4 millioner kroner i 2016. Samtidig har kommunen økte inntekter fra skatt, rammetilskudd og andre statlige tilskudd. Dette gjorde at Ålesund kommune fikk et overskudd på 10 millioner kroner.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) har lyst ut Nasjonal tilskuddsornding mot barnefattigdom. Ålesund kommune skal behandle søknadene og prioritere før innsending til Bufdir. Målet med ordninga er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. 

Formannskapet vedtok å prioritere søknaden til Blindheim idrettslag om "Sommeridrett". Det kom inn i alt to søknader og den andre var fra Møre og Romsdal Røde Kors, Fellesverket Dragen.

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har lyst ut Barne- og ungdomstiltsak i større bysamfunn - åpne møteplasser. Målet med ordninga er at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Det er kommet inn to søknader og formannskapet gikk inn for følgende prioritiering:

1. Møre og Romsdal Røde Kors - Gatemeglerverksted

2. Blå Kors Ung Ålesund - Aktivitet, hjem og opplæring

Mottak av flyktninger i 2017

Formannskapet utsatte saken i møtet 14. februar og ba om at det ble innarbeidet oppdaterte opplsyninger om situasjonen for 2016 og utsiktene fremover. Dette kan du lese mer om i saksutredningen. 

IMDI har sendt ut ny bosettingsanmodning for 2017 til kommunene. Ålesund kommune oppfordres å bosette 110 flyktninger i 2017- Av disse skal 10 være enslig mindreårige, og det ønskes at disse 10 skal være barn under 15 år.

Formannskapet tilrådde bystyret å bosette inntil 110 flyktninger i 2017.

Politikerne tilrådde også å bosette  inntil 10 enslige mindreårige i 2017. Disse vil inngå i det totale bosettingstallet.

Les alle sakspapirene og protokollen på Ålesund kommunes nettside under Politikk > Møteplan.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119