Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Kan du areal- og transportplanlegging?

Skarbovik web

Region Ålesund lyser ut en 100% prosjektstilling for tre år i forprosjekt for klimavennlig areal- og transportplanlegging. Det er ønskelig at du kan starte i jobben raskt.

 

 

Kommunene i Ålesundregionen (Sula, Giske, Haram, Skodje, Sandøy, Ørskog og Ålesund) deltar i Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Prosjektet har fått navnet Region Ålesund. Styringsgruppen for prosjektet er ordførere og rådmenn i de syv kommunene. Et sentralt mål i prosjektet er å få på plass en samordnet klima, areal- og transportplan for Ålesundregionen. Vi har ledig en 100 % prosjektstilling med varighet i tre år. Det er mulig at stillingens varighet vil bli forlenget.

Transportsektoren står for stor andel utslipp

I Ålesundregionen står utslippene fra transportsektoren for en svært stor andel av klimagassutslippene. Samordning av areal‐ og transportplanlegging er helt sentralt for å få ned disse utslippene. Samordning er også sentralt for å få til bærekraftig og attraktiv utvikling.

Kommunene i Ålesundregionen har fått støtte fra regjeringens Klimasatsmidler til et forprosjekt der det skal det framskaffes et faglig grunnlag for å utarbeide en felles klima‐, areal‐ og transportplan. Videre skal det i forprosjektet etableres en prosjektorganisasjon for utarbeiding av felles klima‐, areal- og transportplan for Sunnmøre.

Prosjektkoordinatoren vil rapportere til styringsgruppen for Region Ålesund. Organisasjonsmessig vil stillingen ligge ved rådmannens stab i Ålesund kommune. Vi ønsker snarlig tiltredelse i stillingen.

Arbeidsoppgaver

Det skal utarbeides et faglig grunnlag for en samordnet klima, areal- og transportplan for regionen. Vår nye tilsatte vil ha i oppgave å koordinere dette arbeidet. Dette innebærer analyse av regionen og sammenhenger mellom arealplanlegging og transportmønster.

Målet er blant annet å få kunnskap om:

 • hvor boliger, arbeidsplasser, industri, veger, havner osv bør lokaliseres i framtiden.  
 • hvilke områder som bør utvikles og fortettes.
 • hvilke forbindelser som bør styrkes og utvikles for å få til en overgang fra bil til kollektiv.
 • hvilke arealmessige grep som bør gjøres for å få flere til å sykle og gå.
 • hvordan møte regionens geografiske utfordringer med fjorder og fjell og spredt bolig‐ og næringsstruktur.

Det faglige grunnlaget som blir framskaffet i forprosjektet skal i neste fase brukes til å utarbeide en samordnet klima, areal- og transportplan for Ålesundregionen. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med kommunene, og med bred medvirkning fra andre aktuelle aktører.

I løpet av perioden skal det etableres en organisasjon som skal ivareta det videre arbeidet med klima, areal- og transport i regionen. Prosjektlkoordinatoren vil være sentral i dette arbeidet i samarbeid med styringsgruppen for Region Ålesund.


Kvalifikasjoner

Vi søker kandidater med:

 •  høyere utdanning innenfor relevante fagområder (arealplanlegging, miljøvennlig transportplanlegging og byutvikling), gjerne på mastergradsnivå.
 • praksis fra offentlig planlegging og utredning.

Personlige egenskaper

VI anser det særlig viktig at vår nye prosjektkoordinator har:

 • analytiske og strategiske evner.
 • evne til å jobbe selvstendig og lede større prosjekter og prosesser.
 • gode evner til samarbeid, kontaktskaping og kommunikasjon.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne.

 

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver.
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kollegaer.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.
 • Ålesund kommune er en IA-bedrift.

Søknadsfrist er 28. februar.

SØK STILLING.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119