Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Rusmiddelpolitisk handlingsplan vedtatt

Ålesund sett fra Fjellstuetrappene

Bystyret har vedtatt en ny handlingsplan på rusmiddelfeltet. Blant utfordringene kommunen står overfor er økt alkoholbruk i den voksne del av befolkninga. Forebygging og tidlig innsats er prioriterte tiltak.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016-2020 for Ålesund kommune ble vedtatt av bystyret i møte 24.november2016 (sak 116/16). Planen stiller opp en rekke nye tiltak, men det er særlig tiltaket om innskrenkning i skjenketiden som har fått mest oppmerksomhet i media. I bystyrets behandling ble det også vedtatt noen forslag som kan være med på å gi rusavhengige et verdigere liv.

Om rusmiddelpolitisk handlingsplan

I denne planen legger Ålesund kommune fram sine mål og tiltak for en helhetlig rusmiddelpolitikk. Helsefremming, forebygging og tidlig innsats er prioritert. Kommunens overordnede mål for rusmiddelpolitikken er at ingen skal ta skade av egne eller andres rusmiddelvaner. For å kunne nå  dette overordnede målet vil kommunen gå inn for følgende tiltaksområder:

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Samhandling –  tjenester som jobber sammen
  • Økt kompetanse og bedre kvalitet
  • Hjelp til kronisk avhengige
  • Innsats mot pårørende

Årsakene til at noen havner i rusavhengighet er sammensatte. De er ofte sammenfallende med det som kan bidra til en vei ut av avhengighet og rusproblemer. Et samfunn som legger vekt på at alle skal oppleve mestring, tilhørighet og opplevelse av mening vil fremme psykisk helse og motvirke risikofylt rusmiddelbruk.

Mening, mestring og tilhørighet for alle i Ålesund er derfor visjonen for planen.

Utvikling

Blant utfordringene kommunen står overfor, er et økt alkoholkonsum i den voksne delen av befolkninga. Alkoholomsetninga har økt, og det er butikksalget som øker. Skjenkestedene har en svak nedgang i omsetning.

Samtidig har debutalderen for å drikke seg beruset blant ungdomsskoleelever blitt hevet med ett alderstrinn i løpet av siste tiårsperiode. Totalt seks prosent av ungdomsskoleelevene har drukket seg beruset siste seks måneder, mot 16 prosent i resten av landet. To prosent av ungdomsskoleelevene i Ålesund har prøvd hasj/narkotika, mot fire prosent i resten av landet. (Kilde: Ungdata-undersøkelsen)

Det rusforebyggende arbeidet må omfatte et bredt spekter av innsatsområder, særlig når det gjelder tidlig innsats og befolkningsretta tiltak. Dette er et sosialpolitisk ansvar på tvers av sektorer og forvaltningsnivå.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119