Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Økonomi og orienteringer

formannskapet 10 januar 2017Formannskapet blei orientert om renovasjon og drift av veg, anlegg og park. Politikerne hadde også sak om innsparinger i 2017 var oppe til behandling 10. januar.

Presentasjon av ÅRIM

Representantskapet og styret i Ålesundregionens interkommunale Miljøselskap IKS, ÅRIM, ved daglig leder Øystein Solevåg presenterte selskapet og strategien som er på høring. Høringsfristen er 20. februar.

Ålesund kommune har et mål om 50 % materialsortering. Det innebærer mer sortering av avfall enn papir og plast.

Presentasjonen inneholdt informasjon om blant annet sortering av avfall. Ålesund kommune sorterer per i dag ikke matavfall, noe 70% av Norges befolkning gjør. Matavfallet går til gjenvinning, noe som gir miljøgevinst i form av varme og strøm. Det lages drivstoff og biogass av avfallet. Formannskapet ble også orientert om kostnader ved sortering.

Når strategien er vedtatt så vil ÅRIM gå gjennom hvilke tiltak som skal settes i gang når.

ÅRIM er eid av 12 kommuner: Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Vestnes, Ørsta og Ålesund.

Orientering om Veg, anlegg og park

Virksomhetsleder Oddvar Kongsvik orienterte om virksomhetens drift. Veg, anlegg og park (VAP) leverer tjenster internt og til andre virksomheter i kommunen som Vann, avløp  og renovasjon, Ålesund kommunale eiendom, Ålesund parkering og eksternt.

VAP utarbeider planer for 220 km kommunal veg, trafikk og grøntanlegg og andre utenomhusanlegg, som for eksempel offentlige toalett. Virksomheten har ansvaret for å drifte 24 roder for snøbrøyting (12 av dem privat drevet) og 9 300 gatelys, tilrettelegge for parkering, måling av luftkvalitet, oppgraderinga av Aksla stadion, kommunale leikeplasser, 50 km med turveger og stier, 1,1 km trapper, 35 broer, 75 km fortau, med mer.

Innsparingstiltak driftsbudsjettet 2017

I forslaget som formannskapet fikk presentert, er det helse og omsorg som har fått de største innsparingskravene med bakgrunn i KOSTRA-statistikk. Statistikken viser at Ålesund kommune driver mindre kostnadseffektivt enn andre sammenlignbare kommuner på dette området. Området omfatter hjemmetjenester, sykehjem og helse- og sosiale tjenester. Innsparingskravet for alle områdene er på 9,1 millioner kroner.

Så langt er 2,9 millioner kroner fordelt på virksomhetene og knytter seg til mer kostnadseffektiv arbeidsplanlegging, bedre innkjøpsrutiner med mer. Det er ytterligere 12 innsparingstiltak under utredning. Det tas sikte på å få gjort ei fordeling av de resterende 6,2 mill. kronene i budsjettrapporteringen per 1. tertial 2017.

Interne tjenester og overføringer

Innsparingskrav på 1 mill. kroner er jevnt fordelt på alle 14 stabsteam og interne virksomheter med 0,5% av ordinære driftsutgifter. Innsparnigene vil bli dekt inn på ulikt vis innenfor det enkelte team og virksomhet.

Skoler og SFO

Skoler og SFO har et innsparingskrav på 2,7 mill. kroner og det er jevnt fordelt på alle 17 virksomhetene med 0,6 % av netto driftsutgifter. Valg av metode for fordeling av innsparingskravet er gjort etter drøfting med virksomhetene.

Barnehage

Innsparingskravet på 1 mill. kroner er fordelt per barnehageplass som den enkelte barnehage har. Det blir da ei fordeling av innsparingstiltaket avhengig av størrelsen på barnehagen. Konsekvensen kan blant annet bli mindre penger til kurs og utstyr i den enkelte barnehage.

Undervisning annet

Innsparingskravet på 0,3 mill. kroner er fordelt omtrent jevnt på de tre virksomhetene ut fra størrelsen på ordinære driftsutgofter. Innsparingen må i hovedsak tas fra lønnsposter.

Kultur og flyktning

Innsparingskravet på 0,75 mill. kroner blir fordelt jevnt etter størrelsen på ordinære driftutgifter. Det er Flyktning som er den største virksomheten og som må ta den største innsparinga.

Teknisk og fellesdrift

Dette virksomhetsområdet har et innsparingskrav på 0,8 mill. kroner. Renovasjon næringsdrift er tillagt halvparten av innsparingskravet ut fra potensialet om økte inntekter. Øvrig innsparing på 0,4 mill. kroner er jevnt fordelt mellom de seks virksomhetene ut fra størrelse på ordninære driftsutgifter.

Formannskapet slutta seg til rådmannens innsparingsforslag innenfor de enkelte virksomhetsområdene.

Miljøvernleder

Ålesund kommune har per dags dato ingen miljøvernleder. Miljøsaker er administrativt fordelt på flere personer. Kirsti Dale (uavhengig) foreslo at formannskapet tar over behandlinga av miljøsaker til ny miljøvernleder er på plass. Rådmannen orienterte om saken og informerte om at det er gjort vedtak tidligere om at formannskapet tar behandlinga av disse sakene til ny miljøvernleder er på plass.

Foajeen på Parken kulturhus

Sindre Nakken (Ap) stilte spørsmål om drift av foyeren i Parken kulturhus. Ålesund kunstforening hadde før sine utstillingslokaler i foajeen, nå har de flytta og kulturvirksomheten i kommunen er på utkikk etter nye aktiviteter i lokalet.

Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal orienterte om at kulturhuset har  behov for et fast serveringstilbud og ønsker større bruk av foajeen til mindre arrangement.

Kommunen har ikke landa endelig på hvilke utbedringer som skal gjøres og hvilke aktører som skal være i foajeen. Kommunen fortsetter arbeidet med å få inn leietakere. 

 

 
Les utfyllende  om sakene i møtepapir og saksprotokoll på  Ålesund kommunes hjemmesider under Politikk > Møteplan. 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119