Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Formannskapet møtes 10. januar

Formannskapet

Renovasjon, drift av veg, anlegg og park samt sak om innsparinger i 2017 skal opp i formannskapets møte 10. januar. Møtet starter kl.12.00 denne gangen og er åpent for publikum.

Det første formannskapsmøtet i 2017 skal ha to orienteringssaker før ordinær saksliste. Møtet starter kl. 12.00 i formannskapssalen i 11. etg på Ålesund rådhus.

Presentasjon av ÅRIM

Representantskapet og styret i Ålesundregionens Interkommunale Miljøselskap IKS, ÅRIM, ved dasglig leder Øystein Solevåg skal presentere selskapet og strategien som er på høring. Dette skjer kl. 12.00-12.30.

Orientering om Veg, anlegg og park

Virksomhetsleder Oddvar Kongsvik vil ca. kl. 12.30 orientere om virksomhetens drift.

Innsparingstiltak driftsbudsjettet 2017

I forslaget som formannskapet får presentert er det helse og omsorg som har fått de største innsparingskravene med bakgrunn i KOSTRA-statistikk som viser at Ålesund kommune innenfor disse områdene driver mindre kostnadseffektivt enn andre sammenlignbare kommuner. Området gjelder hjemmetjenester, sykehjem og helse- og sosiale tjenester. Innsparingskravet for alle områdene er på 9,1 millioner kroner. Så langt er 2,9 mill. kroner fordelt på virksomhetene og knytter seg til mer kostnadseffektiv arbeidsplanlegging, bedre innkjøpsrutiner med mer. Det er ytterligere 12 innsparingstiltak under utredning. Det tas sikte på å få gjort en fordeling av de resterende 6,2 mill. kronene for budsjettrapporteringen per 1. tertial 2017.

Interne tjenester og overføringer

Innsparingskrav på 1 mill. kroner er jevnt fordelt på alle 14 stabsteam og interne virksomheter med 0,5% av ordinære driftsutgifter. Innsparnigene vil bli dekt inn på ulikt vis innenfor det enkelte team og virksomhet.

Skoler og SFO

Skoler og SFO har et innsparingskrav på 2,7 mill. kroner og det er jevnt fordelt på alle 17 virksomhetene med 0,6 % av netto driftsutgifter. Valg av metode for fordeling av innsparingskravet er gjort etter drøfting med virksomhetene.

Barnehage

Innsparingskravet på 1 mill. kroner er fordelt per barnehageplass som den enkelte barnehage har. Det blir da en fordeling av innsparingstiltaket avhengig av størrelsen på barnehagen. Konsekvensen kan bli blant annet mindre midler til kurs og utstyr i den enkelte barnehage.

Undervisning annet

Innsparingskravet på 0,3 mill. kroner er fordelt omtrent jevnt på de tre virksomhetene ut fra størrelsen på ordinære driftsutgofter. Innsparingen må i hovedsak tas fra lønnsposter.

Kultur og flyktning

Innsparingskravet på 0,75 mill. kroner blir fordelt jevnt på de fire virksomhetene etter størrelsen på ordinære driftutgifter. Det er Flyktning som er den største virksomheten og som må ta den største innsparingen.

Teknisk og fellesdrift

Dette virksomhetsområdet har et innsparingskrav på 0,8 mill. kroner. Renovasjon næringsdrift er tillagt halvparten av innsparingskravet ut fra potensialet om økte inntekter. Øvrig innsparing på 0,4 mill. kroner er jevnt fordelt mellom de seks virksomhetene ut fra størrelse på ordninære driftsutgifter.


Rådmannens innstilling


Rådmannens innstilling er at Ålesund formannskap slutter seg til innsparingsforslagene innenfor de enkelte virksomhetsområdene.

 
Les utfyllende om innsparingskravene i møtepapirene på Ålesund kommunes hjemmesider under Politikk > Møteplan. Vi minner nok en gang om at dette møtet starter kl. 12.00, og er åpent for publikum.

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119