Nettstedskart |English|
Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Nyheter fra Ålesund kommune

Søk støtte til barne- og ungdomstiltak

Ungdomselever i kajakk. Foto Anna SkaarSøknadsfrist for statlige storbymidler er 20. januar 2017.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn.

Om tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til å bedre oppvekst- og levekårene for barn og ungdom ved å bidra til etablering eller videreutvikling av åpne møteplasser i kommunen.
Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.


Med åpen møteplass menes en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne.

Andre kriterier:

 • Det må ikke stilles krav om forhåndspåmelding for å delta
 • Møteplassen bør ha regelmessige åpningstider og være et helårstilbud
 • Møteplassen bør ha et fast tilholdssted/lokale
 • Møteplassen skal rekruttere bredt


Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidstilbud gjennom å

 • bidra til deltakelse og medvirkning for barn, ungdom og ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur- og fritidstilbud
 • bidra til kvalifisering og inkludering av ungdom gjennom etablering av alternative mestringsarenaer
 • bidra til sosial inkludering og forebygge uønsket sosial atferd, som vold, mobbing, kriminalitet og rus, og motvirker fordommer, diskriminering og fremme gjensidig aksept
 • fremme likeverd og like muligheter for jenter og gutter
 • fremme deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Målgruppe

Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø.

Hva kan man søke tilskudd om?

Det kan søkes om tilskudd til

a) tiltak/prosjekter som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. Støtte gjennom tilskuddsordningen er i utgangspunktet begrenset til tre år og det er krav om en konkret plan for videreføring for tiltak som mottar støtte. Årsaken er at tilskuddsordningen er ment å stimulere til etablering og utvikling, snarere enn å gi driftstilskudd.

b) investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. Søknad om rene investeringstilskudd innvilges kun for ett år av gangen.

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal; https://soknadsportal.bufdir.no/#login

Bufdir vil i saksbehandlingen vektlegge følgende for 2017:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert.
 • Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd gjennom ordningen.

Søknadsprosess og krav til søknaden

a) Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere. Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finnes på: www.bufdir.no.

b) Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med 5 % i egenfinansiering. Se veilederen til rundskrivet for eksempler på beregning av egenfinansiering.

c) Søker skal oppgi om tiltaket søker om eller mottar støtte fra andre statlige tilskuddsordninger.

d) Det kan ikke søkes om mindre enn kr. 400 000 pr. tilskuddsår og ikke søkes om mer enn kr. 800 000 pr. tilskuddsår.

e) Det kan søkes og innvilges midler for inntil en treårsperiode (ett til tre år). Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om videreføring i statsbudsjettet påfølgende år.

f) Søknaden skal oppgi budsjett for hele prosjektperioden og plan for videreføring etter prosjektperiodens slutt.

Tilskudd prioriteres ikke til

a) eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger.

b) tiltak der aktiviteten primært er å delta i ordinære idrettsaktiviteter

c) rene aktivitetsgrupper eller kurs, med mindre de er en del av en åpen møteplass

d) tiltak som er drevet på forretningsmessig basis

e) tiltak som i stor grad innebærer videreføring av eksisterende tilbud

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. januar 2017.

Kontaktpersoner

For spørsmål om skjemaer og søknadsportalen, kontakt Bufdir:

 • Nicolai Steineger, tlf. 466 19 813, epost:
 • For spørsmål om tilskuddsordningen, regelverk og annet:
 • Emina Simic, tlf. 466 17 925, epost:
 • Mari Ommundsen, tlf. 466 19 567, epost:

I Ålesund kommune fagleder Jelena Aurora Mensah, tlf. 70 16 24 17, epost: 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelmsgt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119